Нед11192017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Съд/ Прокуратура СИГНАЛ И В ПРОКУРАТУРАТА: Законно ли ни събират пари в община Ямбол?


СИГНАЛ И В ПРОКУРАТУРАТА: Законно ли ни събират пари в община Ямбол? Избрана

Оценете тази статия
(2 гласа)
  • Прочетете 1902 пъти


ПОЩА от М. Сивкова -съветник от БСП-Ямбол
На заседанието  на Общински съвет Ямбол, проведено на 29.11.2016 г. , по т.3 бе приета нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Изказах на заседанието  своето мнение по незаконосъобразни текстове в наредбата,като например   определените ТАКСИ, а не ЦЕНИ НА УСЛУГИ, за платеното паркиране в Синя зона.
Преди месеци бе променен, в тази посока, чл.99 на Закона за движение по пътищата за движение по пътищата и това е една от причините за внасяне на нова наредба, както пише кмета в мотивационната част на предложението за решение. Необяснимо е, че в самата наредба това не е спазено. 

Друго, според мен незаконосъобразно решение е  разпоредбата за внасянето на депозит от 150 лв. от всеки, който желае да постави павилион или слънцезащитно съоръжение. По този въпрос има съдебна практика относно незаконосъобразността му.
На 7.12.2016 г. сезирах Окръжна прокуратура с молба за проверка на законосъобразността на приетата наредба.
Информирам , тъй като считам, услугите, които предоставя общината   и се заплащат от гражданите , трябва да са определени според закона.
С уважение,
инж. Мариета Сивкова
Общински съветник в Общински съвет Ямбол

СИГНАЛ
От Мариета Стефанова Сивкова
Адрес: гр. Ямбол, ул.” Граф Игнатиев” №19, ет.1, ап.1

    УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

    По предложение на кмета на Община Ямбол  Георги Славов, на 16-то си  заседание на 29.11.2016 г., Общински съвет- Ямбол прие,  по т.3 от дневния ред, следното решение:
„На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси във връзка чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.
2. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол влиза в сила, считано от 01.01.2017 г.”

Считам, че наредбата съдържа текстове, които противоречат на действащи закони. А именно:
1. В приетата Наредба са определени такси , а не цени на услуги за заплащане на услугите за платено паркиране както е посочено в 
„ чл.20.(1) Таксите по този раздел се събират от:
..........................................................................
3.От ОП” Платени зони за паркиране” – за ползване на платени зони за паркиране в обхвата на „Синя зона”, чрез  издаване на касов бонна който е отбелязан началния час на паркиране и неговата стойност, или чрез самотаксуване с билети от паркинг автомати, или чрез SMS самотаксуване, или чрез самотаксуване с предварително закупен талон от търговската мрежа на град Ямбол;”
 и

„Чл. 24. (1) Таксите, които се събират от ОП „Платени зони за паркиране“ за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /„Синя зона“/ се определят за час и за месец /1, 6 или 12/, а за паркиране в и извън пешеходни зони - за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец, за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство, както следва:
................................................................................................................
 (2) За освобождаване на принудително блокирано МПС чрез техническо средство тип „скоба“, се заплаща такса в размер на 20.00 лв. с ДДС.
(3) За освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство, неправилно паркирано на територията на Община Ямбол, се заплаща такса в размер на 40.00 лв. с ДДС.
(4) Когато водачът или собственикът на ППС, не се яви до три чàса от поставянето на скобата или до края на работното време на съответната зона, ППС се репатрира до специализиран охраняем паркинг. При този случай се заплаща сумата от 60.00 лв. с ДДС – 20.00 лева за поставена „скоба“ и 40.00 лева за репатриране.
(5) За освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство, неправилно паркирано на територията на Община Ямбол, на място преди поставяне на четирите сапана на колелата на пътното превозно средство, се заплаща такса в размер на 20.00 лв. с ДДС.
(6) За отговорно пазене на охраняем паркинг на репатрирано ППС за 1 час престой се заплаща такса 1.00 лв. с ДДС.
(7) Таксите по ал. 2, ал. 3, ал.4, и ал.5 се събират от служител от екипа за принудително задържане на ОП ”Платени зони за паркиране”. При заплащането на сумата се издава финансов документ – фискален бон.”
Считам, че тези разпоредби  не съответстват на   чл.99 от Закона за движение по пътищата, където е записано, че в населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието и Общинският съвет определя цената за паркиране на местата по ал. 1, както и условията и реда за плащането.
Също така, тези разпоредби не съответстват на чл.6, ал.2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, където е записано че  за всички услуги и права, включително по ал. 3, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. А ал.3 гласи
„ Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се определя с наредба на общинския съвет.”

2 . В приетата Наредба  е предвидено  заплащане на депозит от 150 лв. при получаване на разрешение за поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения, който се предвижда за премахване на обектите.  Считам, че за заплащането на този  депозит, съответното лице не заявява нито получава някаква услуга. Принудителното премахване, до което би се стигнало след заповед на кмета на общината и  ако лицето доброволно не премахне преместваемия обект,   не е услуга,  и с разпоредбата на чл.21, ал.3
„(3) За поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения – сенници, чадъри, тенти и др., се заплаща еднократно депозит /при получаване на разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения/ в размер на 150 лв. за разноски за премахване на обектите.”

 от приетата Наредба се нарушават ЗМДТ и ЗУТ.
Недопустимо е да се предвижда внасяне на депозит  за принудителното изпълнение на заповед за премахване на преместваем обект още преди да е образувано производството по издаване на такава заповед.

3. Според  приетата Наредба, приходите от цени на услуги и права постъпват в бюджета на органа, който ги предоставя. В Глава трета Цени на услуги, са опоменати второстепенните разпоредители, които предоставят услугите.  Считам, че  приетия текст на чл.6, ал.3
„Чл. 6. (1) Органите и лицата, които събират местните такси и приходите от предоставени права и услуги, се определят с тази Наредба.
(2) Приходите от местни такси постъпват в общинския бюджет.
(3) Приходите от цени на услуги и права постъпват в бюджета на органа, който ги предоставя.”
не съответства  на чл.46 от Закона за публичните финанси, където е записано, че по бюджетите на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет по бюджетите на общините не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.
Моля да извършите проверка на законосъобразността на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол и предприемете съответните действия за да бъде защитен публичния интерес.
Прилагам копие на протокол от заседание на Общински съвет - Ямбол от 29.11.2016 г. , публикуван на сайта на община Ямбол и  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, публикувана на сайта на общината  като проект и  приета от Общински съвет.С уважение,
Мариета Сивкова


  


 

Последно променена наПонеделник, 12 Декември 2016 07:31
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2