Пон10232017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Медия Видео Продават с начална цена над 1.81 млн. лева


Продават с начална цена над 1.81 млн. лева Избрана

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 2747 пъти

З А П О В Е Д

№ РД-0148

гр.Ямбол, 27.02.2014год.

Във връзка с Решение № 541 от 14.02.2014год., на ОбС „Тунджа"-Ямбол по чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание чл.17, ал.1, т.1, чл.60, т.3 и чл.61, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот-представляващ урегулиран поземлен имот І-59, отреден за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, находящ се в масив 10 по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, целият с площ от 187,467дка в м. „Бозалъка", при граници на имота: ПИ № № 010074, 000565, 036009, 010056, 010001, 010002, 010003, 010068, 010069, 010070, 010075, 010005, 010006, 010071, 010031, 010032, 000260, 000163, 000162 и 000159, с начална тръжна цена 1 815 000 лева, без ДДС, депозит 181 500 лева, такса за участие 30 лева и такса тръжна документация-30,00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Утвърждавам необходимата тръжна документация, която съдържа проект на договор за продажба, скица на имота, АОС №4682 вписан в АВ с вх.рег. №993, том 3, стр.84 на 14.02.2014год., образец на заявление за участие, обходен лист по образец, съгласно СФУК на Община „Тунджа", извадка от ПУП, обявление и Информация за имота/.

Търгът да се проведе на 11.03.2014год. от 10,30часа в сградата на Община „Тунджа"гр.Ямбол от комисията по търговете.

Лица, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа", към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа"

Във връзка с Решение № 541 от 14.02.2014год., на ОбС „Тунджа"-Ямбол по чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание чл.17, ал.1, т.1, чл.60, т.3 и чл.61, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот-представляващ урегулиран поземлен имот І-59, отреден за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, находящ се в масив 10 по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, целият с площ от 187,467дка в м. „Бозалъка", при граници на имота: ПИ № № 010074, 000565, 036009, 010056, 010001, 010002, 010003, 010068, 010069, 010070, 010075, 010005, 010006, 010071, 010031, 010032, 000260, 000163, 000162 и 000159, с начална тръжна цена 1 815 000 лева, без ДДС, депозит 181 500 лева, такса за участие 30 лева и такса тръжна документация-30,00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Утвърждавам необходимата тръжна документация, която съдържа проект на договор за продажба, скица на имота, АОС №4682 вписан в АВ с вх.рег. №993, том 3, стр.84 на 14.02.2014год., образец на заявление за участие, обходен лист по образец, съгласно СФУК на Община „Тунджа", извадка от ПУП, обявление и Информация за имота/.

Търгът да се проведе на 11.03.2014год. от 10,30часа в сградата на Община „Тунджа"гр.Ямбол от комисията по търговете.

Лица, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа", към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа"

Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2