Пон10232017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Медия Аудио ОбС на Ямбол ще прегласува Музея на бойната слава


ОбС на Ямбол ще прегласува Музея на бойната слава

Оценете тази статия
(1 глас)
  • Прочетете 2368 пъти

С решение по точка пета – Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на
Музей на бойната слава – град Ямбол от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол, Общински съвет – Ямбол приема следното решение, цитирам:
   „Приема Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава – град Ямбол”
   Решение по точка пета на Общински съвет Ямбол, считам за незаконосъобразно, като прието при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по следните съображения:
   Първо на 30.01.2014г. Кметът на община Ямбол  е внесъл в ОбС – Ямбол предложение с вх.№ 08/0023 за Приемане на правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава – град Ямбол.
   Общински съвет Ямбол е приел горецитираното решение без да посочи правното основание за неговото приемане. Липсата на  правно основание на взетото решение препятстват възможността да се установи каква е била волята на общинския съвет.  Необходимо е да са налице всички необходими предпоставки, в тяхната съвкупност, всички изисквания за валидност на административния акт, а именно: да е издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административно-производствените правила, да не противоречи на материално-правните разпоредби и да съответства с целта на закона. Липсата на някоя от предпоставките води до незаконосъобразност на административния акт и е основание за отмяната му.
   В тази насока липсата на правно  основание, налага извода, че същото е постановено при неспазване на установената от закона форма и в нарушение на материалният закон, във връзка с императивното изискване за наличие на реквизити, регламентирано в чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Непосочването на правни основания в оспорения административен акт е съществено нарушение на закона.
   Второ от направената справка на интернет страницата на община Ямбол се установи, че липсва публикуване на проекта на Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава – град Ямбол. “Правилникът” по своята същност е подзаконов нормативен акт, който следва да е издаден в съответствие с предвидените в закона правомощия при спазване на изискуемите се форма и съдържание, на общите и специални административнопроизводствени правила, съдържащи се в АПК, респ. в ЗНА,  което определя неговите действителност, формална и процесуалноправна законосъобразност.
   Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Това изискване е императивно и е елемент от фактическия състав установен както за приемане на нормативен акт, така и при изменение и допълнение  на нормативен акт и едва след изпълнение на това задължение проектът се внася за приемането му от компетентния орган. Това изискване на закона не е спазено, съответно не е дадена възможност на заинтересуваните за предложения и становища, каквото е изискването на чл. 26, ал. 2 и се явява съществено нарушение на процесуалните правила, съответно съставлява самостоятелно основание за връщане на решението за ново разглеждане.
   При вземане на решението са нарушени и разпоредбите на чл. 28 от ЗНА, т.к. нормативната промяна е осъществена без проучване, разкриващо съображенията за необходимостта от нея; целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз (арг. чл. 28, ал. 2 от ЗНА).
   В приложеното предложение с вх.№ 08/0023 на Кмета на общината не съдържа задължителните реквизити на чл. 28, ал. 2 от ЗНА и не отговаря на посочените в разпоредбата изисквания за съдържание. На гражданите не е била дадена възможност и поради липса на точни и ясни мотиви, да изразят мнението си и да направят своите предложения и становища.
   Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изчерпателно изброените в закона изисквания, не се обсъжда от компетентния орган. А според нормата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. предложението ведно с проекта на горецитирания  правилник не съдържа  нито един от посочените реквизити
   В настоящия случай, липсват доказателства за обстоятелствата относно изготвянето на проекта, обявяването му, обсъждането и приемането му, с оглед на което считам, че  са допуснати съществени процесуални нарушения.
   Спазването на предвидената процедура по издаване на нормативни административни актове е императивно задължение, именно на органите, осъществяващи управлението, като дейността им следва да е подчинена на основните принципи на чл. 4, чл. 8 и чл. 12 от АПК – за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност.
   Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията


Н А Р Е Ж Д А М:


   ВРЪЩАМ ЗА ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ Решение по точка първа от дневния ред  и Решение по точка пета от дневния ред на XXXІІ заседание на Общински съвет-Ямбол, проведено на 14.02.2014г.         
        
Препис от заповедта да се изпрати на председателя на Общински съвет гр.Ямбол.

        /П/
инж.НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Областен управител на област Ямбол

Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2