Пон12112017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол галерии "Да спасим Ямбол от кмета" пратиха СИГНАЛ


"Да спасим Ямбол от кмета" пратиха СИГНАЛ Избрана

Оценете тази статия
(2 гласа)
  • Прочетете 1579 пъти


до Областният управител и всички общински съветници в Ямбол. Според тях е има допуснати закононарушения при отчета за касовото изпълнение на Бюджета на общината за 2016 г. И настояват за повторно, законосъобразно  публично обсъждане Припомняме Отчета се/не се приема на сесия на бщинския съвет, но преди това трябва да има и обществено обсъждане...


До Председателя на Общински Съвет Ямбол
Данаил Георгиев Ибришимов

До областен управител на област Ямбол
Димитър Иванов
До ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - МАНДАТ 2015-2019г.
Антоанета Славчева Антонова
Ахмед Неджадов Мехмедов
Галин Славчев Костов
Георги Тодоров Славов
Димитрина Стойчева Стойчева
Димитър Атанасов Стоянов
Драгомир Иванов Димитров
Елица Костова Главчева
Емилия Христова Кремъкова
Захари Николов Захариев
Иван Йорданов Йорданов
Денка Колева Петрова
Капка Георгиева Йоргова
Катя Атанасова Георгиева
Кръстьо Панайотов Петров
Мариета Стефанова Сивкова
Мария Георгиева Янева
Милчо Начев Начев
Ваклена Кънчева Колева
Стефан Георгиев Стоянов
Николай Костов Костадинов
Павел Георгиев Додов
Петко Колев Йорданов
Петя Иванова Панайотова
Пламен Стоянов Проданов
Румен Данчев Банков
Румяна Филипова Тропчева
Светослав Стойчев Стоев
Стефан Огнянов Бакърджиев
Стоян Йорданов Стоянов
Татяна Петкова Петкова
Тодор Иванов Тодоров
Теодора Димитрова Сулева
Юсеин Хасан Ахмед
Явор Златков Брънков
Ясен Атанасов Киров

До медиите

 С И Г Н А Л
от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“
адрес гр.Ямбол, ул.“Николай Петрини“ 37, тел 046 66 40 40

    Уважаеми г-н Ибришимов,
    Уважаеми г-н Иванов,

    На 01.08.2017 г. се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2016 г.
    След внимателен прочит на Закона за публичните финанси и НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ се констатират следните съществени пропуски относно законността на проведеното публично обсъждане:
1.    Не са спазени изискванията на чл.140 от Закона за публичните финанси с отчета да се представя информация и за изпълнението на фискалните цели - а именно за дълга, поети ангажименти и задължения за разходи - липсваха за обсъждане материалите!!!
Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
            (2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
                1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
                2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3;
                3. друга отчетна информация.
(3)    В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.

    Чл. 82.
    (3) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
    1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;
    2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
    3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
    4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5.    очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
   
    Липсваха каквито и да е отчети за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.!!!

2.    Липсваше също какъвто и да е отчет съгласно изискванията на чл.32 ал.3 от  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
     Чл. 32 (1) Кметът на Община Ямбол изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Общински съвет.
    (2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
        1. годишен отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга на контролираните от общината лица по чл. 8а от ЗОД, придружен от справка от Регистър „Общински дълг”;
        2. отчет на капиталовите разходи;
        3. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
        4. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл.28, ал.1.
        5. друга отчетна информация.
    (3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели и за изпълнението на тригодишната бюджетна прогноза.

    Уважаеми г-н Ибришимов,
    Надяваме се да проверите внимателно изнесените от нас факти и да изискате липсващата информация СЛЕД , КОЕТО ДА НАСРОЧИТЕ НОВА ДАТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ!!! Не е грешно, а в случая е дори препоръчително да се възползвате от юридическа консултация от юристите на Ямболската адвокатска колегия (каквато практика имате) за да не се наложи трето публично обсъждане!
    Явно служителите на община Ямбол неволно са ви подвели с така внесения отчет и случая ще остане изолиран за в бъдеще!!!

    В очакване на отговора ви от проверката и предприетите действия:

Александър Петров ................................
Борислав Пехливанов..............................
Каньо Канев..............................................
Иван Кърцъков..........................................
Недко Попов..............................................
Красимир Стойчев....................................
Димитър Иванов........................................
Рафаел Калдерон....................................... 


Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2