Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Болярово МИНА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА


МИНА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 996 пъти


На 9 януари 2017 година от 14 часа се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2017 година. Обсъждането откри председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков, като наблегна на важността му и призова към активно участие на всички присъстващи. Кметът на община Болярово Христо Христов сподели пред присъстващите общински съветници, кметове и кметски наместници, регионални медии,  специалисти от общинската администрация и граждани, че усилията за привличане на средства по проекти продължава. Общината има успешен опит в печеленето и работенето по проекти - независимо дали трангранични, национални или европейски. И ще продължава да работи в тази посока. По този начин идват и допълнително средства в общината, тъй като на проекти и собствени приходи се разчита наистина много. И се търси начин да се привлекат, за да е стабилна финаносово общината. Христо Христов заяви, че има още етапи до приемането на крайния вариант на бюджета, затова очаква предложения и мнения, които ще бъдат взети под внимание. По негово мнение, общината приключи добре финансовата година, няма неразплатени сметки към нито една институция, а контролът е бил засилен, чрез извършените няколко проверки през изминалата година. Основно средства в капиталовата програма са заложени в пътната инфраструктура на нанселените места в общината, една добра инвестиция, по негово, а и по общо мнение.

        Мария Янчева (главен експерт «Бюджет и ФСД») разясни на присъстващите чрез презентация предложението за бюджета на общината за 2017 година.

       От нейните думи стана ясно, че общинският бюджет е: финансовият план на общината; приходно-разходната сметка; израз на провежданата политика на местната власт. Общинският бюджет се съставя въз основа на: средства, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година; планираните собствени приходи; реализирания преходен остатък.

       Публичното обсъждане на проекта за общински бюджет на община Болярово за 2017 г. се провежда на основание чл.84, ал.2 от ЗПФ и чл. 17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

       При разработване на бюджетната прогноза за следващата година в делегираните от държавата дейности са взети под внимание утвърдените с Решение на МС № 304/2016 г., изменено и допълнено с РМС № 920 от 02.11.2016 г., единни разходни стандарти за натурални и стойностни показатели през 2017 г. В сравнение с 2016 година единните стандарти са увеличени в следните функции: образование - средно с 6,6%; социално осигуряване, подпомагане и грижи - средно с 5,6 %; общи държавни служби - с 4,4%; почивно дело, култура, религиозни дейности /читалища/ - с 3,1%. Във функциите „Отбрана и сигурност" и „Здравеопазване" предоставените средства са по-малко в сравнение с миналата година средно с 3%.

       При разработване на инвестиционната програма на общината за 2017 г. са взети под внимание допусканията за развитието на региона, общински стратегии и прогнози за развитие на общината и предложения от местната общност.

       Планирането на собствените приходи за следващата година се извърши на база оценка и анализ на събираемостта им за предходните години. Особено внимание беше обърнато на постъпленията от продажба на тези нефинансови активи, които имат непостоянен характер. Постъпленията от оказваните публични услуги бяха съобразени с приетата от Общинския съвет Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

        Общата сума на проектобюджета за 2017 година се очаква да достигне 5 700 000 лв.

         Предоставените средства от централния бюджет на община Болярово за 2017 година са общо 3 609 993 лв., ръст от 10,2 % спрямо миналата година. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности - 2 885 093 лв., което е с 309 293 лв. повече от 2016 г. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности - 169 100 лв., с 5 400 лв. повече спрямо 2016 г. Целева субсидия за капиталови разходи -  482 500 лв., с 45 900 лв. повече от 2016 г. Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 73 300 лв., с 7 200 повече от 2016 г.

       Планираните общински приходи за 2017 г. са 1 849 495 лв. От тях: местни данъци - 250 000 лв.; общински такси - 155 495 лв.; приходи от управление на общинско имущество -  1 074 000 лв.; приходи от продажба на земя, сгради и  НДА  -  410 000 лв.; внесени данъци в  РБ - 40 000 лв.; преходен остатък и друго финансиране -  240 512 лв.

       Акцентите в разходната част на бюджета за 2017 г. са: общи държавни служби - 1 036 300 лв.; отбрана и сигурност - 116 030 лв.; образование - 1 130 923 лв; здравеопазване - 38 621 лв.;  социални дейности и услуги - 1 621 626 лв.; поддръжка на териториите за обществено ползване и благоустрояване - 460 671 лв.; култура, спорт и почивно дело - 213 600 лв.; икономически дейности и услуги - 300 000 лв; резервен фонд - 100 000 лв.

       Общи капиталови разходи - 1 273 618 лв.,  от които: 482 500 лв. - предоставена целева субсидия от РБ; 121 253 лв. - целеви трансфери; 199 729 - от собствени приходи; 470 136 лв. - от други източници за финансиране

      Обекти от инвестиционната програма за 2017 година: основен ремонт на дълготрайни материални активи за  941 552 лв.; за придобиване на ДМА са предвидени общо 162 500 лв., а за придобиване на нематериални дълготрайни активи са предвидени 169 566 лв.

     Освен председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков и общинският кмет Христов, отношение взеха и други присъстващи. Кметовете на селата Стефан Караджово и Воден дадоха своите предложения. Заместник-председателят на Общински съвет - Болярово Димитър Драгоманов определи бюджетът като балансиран и предложи да се увеличат средствата за спорт и туризъм. Жельо Желев (експерт по икономически дейности в общината) и Димитър Дичев (учител в основното училище в Стефан Караджово) също взеха отношение. Общинският кмет заяви, че новите предложения ще бъдат обмислени и проектобюджетът в своя краен вариант, ще бъде приет в края на месеца, на заседанието на Общинския съвет.

 

 

  •  
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2