×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Утре май щяло да има сесия на ОбС-Ямбол Featured

Вторник, 12 Ноември 2013 08:09
научи неофициално Яс от общински съветници.

.Неофициално, защото сесия свиква и официално информира и кани само Председателят..., Поне това, както и публичните, по правилник, заседания на Комисиите, нби трябвало да се оповестява официално и от общината, наречена Ямбол на сайта й.

Страницата Заседания е празна. Като погледнем страница  към страницата Комисиите. О ужас!
Става ясно, че От 22  ноември миналата 2012 година  не се е събирала Комисията по Бюджет и финанси на Общинския съвет на Ямбол, с председател Емилия Марчева...

Странно и интригуващо е , че на другите Комисии заседанията-  ги има...Не че става ясно от протоколите какво са говорили, как са обсъждали. Но ги има. Поне последните, за предстоящата сесия...Сто процента не е така събирали са се (за което получават и заплащане), бюджетарите но факт е че протоколи липсват. За цяла година. Баш на Бюджет и Финанси...
 
А сайта, и в новия му вариант е тъжен. Няма откъде  гражданите да научат от сайта, например дневния ред на сесията утре, ако е утре Че въобще утре ще има сесия на ОбС.....Преди поне Дневния ред беше публикуван. Сега всевластната секретарска администрация не е посмяла да посегне само на заседанията на останалите Комисии:

А че журналистите няма как да имат достъп до тези заседания, които са публични  вече информирахме. Провеждат се в извънработно, естествено време, а на охраната е разпоредено, устно, за удобство на представителите на някои медии,  те да бъдат придружавани непременно от  ПияРка. Което обаче не става...Не е възможно, защото те вече са в законна почивка...

Благодарим, п онече след наш сигнал, липсващите в сайта Решения на ОбС от февруари до август вече са на мястото си...Страницата "Заседания" обече е празна...

Ето какво намерихме че ще влезе в Дневния ред утре! В раздела Комисии. Впрочем...

Доколкото е видно от заседание на Комисията по териториално устройство, когато е разглеждала
 предложение от кмета на общината относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседанието на „Асоциация по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 14 ноември 2013г.
Комисията по териториално устройство не е взела решение, защото не е получила информацията, за да прогласува позицията на Ямбол в Асоциацията на общините по "Водоснабдяване и канализация" в областта.
(И тъй като днес сесия няма значи е утре...Защото на 14-ти кметът как без позиция ли ще ходи...)

ОБЩИНСКИ ИМОТИ
Днес, 07.11.2013г. ПК ОИКДОУ при Общински съвет – Ямбол проведе заседание в състав Г. Миланов, К. Георгиева, Р. Банков, Г. Данков, Г. Костов, Г. Т. Славов при следния
ДНЕВЕН РЕД

    І. Вх.№ 05/0027/10.10.2013г. – Предложение от Катя Георгиева относно създаване на временна комисия.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема предложението.
„за” – 4, „против” – 1 (Г. Костов), „въздържал се” – 1 (Г. Миланов)

    ІІ. Вх.№ 08/0252/24.10.2013г. – Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имот по ЗОС - кафе сладкарница на ул. "Кара Кольо".
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема предложението.
„за” – 5, „против” – няма, „въздържал се” – 1 (Р. Банков)

    III. Вх.№ 70/0025/25.10.2013г. – Докладна записка от ликвидатора на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация относно недвижима собственост на дружеството.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема гаражите да бъдат продадени, но след като дирекция „Общинска собственост” изготви правен анализ относно собствеността и изготви предложение за продажба.

    ІV. Вх.№ 70/0026/28.10.2013г. – Предложение от Ст. Стоянов – ликвидатор на „Комуналуниверс” ЕООД относно продажба на ДМА.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема предложението.
„за” – 5, „против” – няма, „въздържал се” – 1 (К. Георгиева)
Юрисконсултът на общински съвет да изготви предложение.

    V. Вх.№ 08/0254/29.10.2013г. – Становище от кмета на общината относно предложение от Ст. Стоянов за продажба ДМА на "Комуналуниверс" по вх.№ 70/0023/02.10.2013г. – Предложение от Стоян Стоянов – ликвидатор на „Комуналуниверс” ЕООД – в ликвидация относно  продажба чрез публичен търг на недвижим имот.
РЕШЕНИЕ:
Комисията разгледа становището на кмета.
Комисията потвърждава предложението си от 08.10.2013г. за включване на всички недвижими дълготрайни активи на „Комуналуниверс” ЕООД в списъка за разпореждане с общинска собственост за 2014г.

    VІ. Вх.№ 70/0027/06.11.2013г. – Предложение от Н. Калпачкова, „Дезинфекционна станция ЕООД в ликвидация” относно продажба чрез публичен търг на имоти собственост на дружеството.
РЕШЕНИЕ:
Както и по т.3 комисията настоява дирекция „Общинска собственост” да изготви правен анализ относно собствеността и тогава да излезе с предложение с проект за решение.

    VІІ. Вх.№ 08/0261/07.11.2013г. – Предложение от кмета на общината относно отдаване под наем чрез търг на обект кафе - аперитив, находящ се в СК "Г. Дражев".
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема предложението.

    VІІІ. Вх.№ 08/0262/07.11.2013г. – Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Палазова - 2008" ЕООД за обект № 23 Б на ЦОП.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема предложението.
    

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

ПРОТОКОЛ № 27

Днес, 06.11.2012г. ПК ТУТЕ при Общински съвет – Ямбол проведе заседание в състав З. Захариев, М. Сивкова, Н. Костадинов, Ем. Кремъкова и Г. Т. Славов при следния
ДНЕВЕН РЕД

    І. Вх.№ 92/0021/04.09.2013г. – Писмо от Лъчезар Ханджиев председател на инициативен комитет относно наименование на улица.
РЕШЕНИЕ:
Комисията единодушно приема предложението на инициативния комитет.
 
    ІІ. Вх.№ 05/0027/10.10.2013г. – Предложение от Катя Георгиева относно създаване на временна комисия.
РЕШЕНИЕ:
Комисията приема предложението на Катя Георгиева да бъде създадена такава комисия.

    III. Вх.№ 08/0247/14.10.2013г. – Предложение от кмета на общината относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗР на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП по искане от Николай Димитров Колев.
РЕШЕНИЕ:
Гласували     „за” – 5, „против” – няма, „въздържал се” - няма

    IV. Вх.№ 08/0249/17.10.2013г. – Предложение от кмета на общината относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал. от ЗУТ ( в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г).
РЕШЕНИЕ:
Гласували     „за” – 5, „против” – няма, „въздържал се” - няма

    V. Вх.№ 08/0253/25.10.2013г. – Предложение от кмета на общината относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседанието на „Асоциация по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 14 ноември 2013г.
РЕШЕНИЕ:
Комисията иска да й бъде предоставена информация преди предстоящата сесия за проекта.
 ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА....
Днес, 07.11.2013г. ПК ОКСМД при Общински съвет – Ямбол проведе заседание в състав Ил. Бицова, Р. Тропчева, Ем. Кремъкова, Б. Божилова, Т. Илев, Й. Атанасов, Ст. Бакърджиев, Т. Тодоров при следния

ДНЕВЕН РЕД

    І. Вх.№ 05/0027/10.10.2013г. – Предложение от Катя Георгиева относно създаване на временна комисия.
РЕШЕНИЕ:
    Комисията предлага общинската администрация да запознае членовете на ПК ОКСМД с изпълнението и контрола на договора с „Панда И. П.” ЕООД.
    
    ІІ. Вх.№ 92/0022/09.10.2013г. – Писмо от Спортен клуб скокове на батут "Космос" относно необходими средства за участие на световно първенство.
РЕШЕНИЕ:
    Комисията приема направеното предложение.
    
КОМИСИ

Здравеопазване и социални дейности
ПРОТОКОЛ № 38

Днес, 04.11.2013г. ПК ЗСД при Общински съвет – Ямбол проведе заседание в състав Ант. Антонова, М. Славова, Т. Сулева, В. Янкова, Н. Ганев при следния

ДНЕВЕН РЕД

    І. Вх.№ 94ММ/0008/07.10.2013г. – Молба от Мустафа Асанов Мустафов относно финансова помощ.
РЕШЕНИЕ:
    Комисията не може да удовлетвори исканията за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на средства в настоящия бюджет на Община Ямбол.

    ІІ. Вх.№ 94ХХ/0003/07.10.2013г. – Молба от Хасан  Хасан Чаталбаш относно финансова помощ.
РЕШЕНИЕ:
    Комисията не може да удовлетвори исканията за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на средства в настоящия бюджет на Община Ямбол.

    ІІІ. Вх.№ 94СС/0007/18.10.2013г. – Молба от Смаил Кямилев Алиев относно финансова помощ.
РЕШЕНИЕ:
    Комисията не може да удовлетвори исканията за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на средства в настоящия бюджет на Община Ямбол.

    IV. Вх.№ 94ЕЕ/0003/28.10.2013г. – Молба от Елена Георгиева Бъчварова относно финансова помощ.
РЕШЕНИЕ:
    Комисията не може да удовлетвори исканията за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на средства в настоящия бюджет на Община Ямбол.

    V. Вх.№ 05/0027/10.10.2013г. – Предложение от Катя Георгиева относно създаване на временна комисия.
РЕШЕНИЕ:
Комисията се запозна с предложението на г-жа Катя Георгиева. Да влезе за разглеждане в ОбС.
Днес, 05.11.2013г. ПК ЗОР при Общински съвет – Ямбол проведе заседание в състав В. Янкова, Н. Костадинов, Т. Сулева, К. Калиманов, Г. Данков при следния

ДНЕВЕН РЕД

    І. Вх.№ 05/0027/10.10.2013г. – Предложение от Катя Георгиева относно създаване на временна комисия.
РЕШЕНИЕ:
Комисията предлага следното решение: Задължава кмета на община Ямбол, на следващата сесия да информира общинския съвет за изпълнението на договора с „Панда И. П.” ЕООД с предмет доставка на хранителни продукти на детските заведения и др. и предприетите действия от страна на общинската администрация.

„за” – 4    „против” – 1 (К. Калиманов)     „въздържал се” – няма

    
КОМИСИЯ

Read 2592 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo