×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Отговори на кмета на Ямбол на въпроси, зададени от инж. Иван Кърцъков

Събота, 04 Февруари 2023 15:25


Налага се да напишем, че това са отговори от кмета Валентин Ревански, защото от документа излиза, че отговаря Председателя на Общинския съвет. Той сам представя отговорите на администрацията. А това е нарушение на Правилника на ОбС
Съгласно чл.69, т.5 от правилника, след обявяване на питането, гражданина получава отговор от кмета, ресорния зам. – кмет, експерт от ОА или председател на ПК.
."
Аз не отговарям, а обявявам получените отговори...." обяснява се на заседанието Шиков...

ДО
ИВАН КЪРЦЪКОВ

ГР. ЯМБОЛ

ГОСПОДИН КЪРЦЪКОВ,

В отговор на получено питане с Вх.No В-0
591 / 29.11.2022г., Ви информирам следното:
По отношение Въпрос No 1: Съгласно чл. 5, ал.1, т.9 от Закона за обществените
поръчки,
кметът
на община Ямбол е публичен Възложител и в този смисъл, предвид законовата
делегация, за конкретно обявяване на обществена поръчка, не е необходимо
нарочно
решение на органа на местно самоуправление. По отношение процедура с предмет

„РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ З
А НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНИ
МРЕЖИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ", следва
да се отбележи, че в обхвата на същата не е
изпълнението на конкретен обект, а
възлагането на различни такива, свързани с ново
ст
роителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на
водопроводни мрежи на територията на
община Ямбол. Тези от тях, за които е необходимо
издаване на разрешение за строеж, ще
бъдат включвани в капиталовия списък на община
Ямбол, поет
апно, според възникналата необходимост за изпълнението им. В указанията за
участие в обществената поръчка
изрично е записано, че „Към момента на откриване на
процедурата Възложителят не
разполага с целия финансов ресурс. Същият ще се осигурява
периодично в
рамките на бюджета на Община Ямбол съобразно потребностите за
съответната дейност." За
прогнозната стойност изрично е визирано, че същата е максимално
допустима и
Възложителят може да възлага дейности от 0,00 лв. без ДДС до 20 000 000 лв.
без ДДС,
съобразно потребностите си в рамките на действие на рамковото споразумение.
По отношение Въпрос No 2
: Съгласно чл. 19, ал.1, т.4 от Закона за водите, публична
общинска собственост са водн
остопанските системи и съоръжения на територията на
общината. По смисъла на
чл.161, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията
възложител на строителството е собственикът на имота. От анализа на посочените правни

норми е видно, че са налице законовите предпоставки община Ямбол да възложи

изпълнението на ново строителство, ос
новен ремонт, реконструкция, рехабилитация и
текущ ремонт на водопроводни мрежи на нейната територия. Справка в регистъра на

обществените поръчки показва, че всички общини възлагат дейности с аналогичен предмет,

като за целите на информираност на сигналиста, посочвам само част от номерата на тези

процедури:00721-2023-0001, 00112-2023-0001, 00112-2022-0021, 00230-2022-0013,
00914-
2022
-0016, 00690-2022-0010 и т.н.
По отношение Въпрос No
3 : Поставените стълбове за улично осветление на Обходен път
„Юг“ са
етап 41 /Обходен път Юг от ул. „Георги Шейтанов“ до ул. “Индже войвода“/ и
етап 42 /Обходен път Юг от ул. “Индже войвода“ до ул. “Граф Игнатиев“/ от приложение

към Разрешение за строеж No РС
-160 от 21.11.2017 г. за строеж „Улично осветление на
първостепе
нната улична мрежа и паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар на
 
територията на град Ямбол“ - Етапно строителство. Строително - монтажните работи по
гореописаните етапи ще бъдат финализирани през 2023 г.

По отношение Въпрос No
4 : Визираните бл.15 и 17 в жк. “Златен рог“ попадат в Етап 47
/ж.к. „Златен рог“ 2
- районът около блокове с номера от 5 до 19/ от приложение към
разрешение за строеж No РС
- 156 от 20.11.2017 г. за строеж „Улично осветление на
второстепенна улична мрежа и междублоковите прост
ранства на територията на град
Ямбол“
Етапно строителство. Възстановяване на уличното осветление на блокове 15 и 17
в ж.к. „Златен рог“ ще се осъществи през 2023 г.

По отношение Въпрос
и от No 5 до No 9: Прилагам полученият писмен отговор на
повдигнатите
въпроси и обвинения от кмета на Община Ямбол, който е изпратен до ОбС-
Ямбол, както и до Главния прокурор на РБ и Окръжна прокуратура
Ямбол.
 
територията на град Ямбол“ - Етапно строителство. Строително - монтажните работи по
гореописаните етапи ще бъдат финализирани през 2023 г.

По отношение Въпрос No
4 : Визираните бл.15 и 17 в жк. “Златен рог“ попадат в Етап 47
/ж.к. „Златен рог“ 2
- районът около блокове с номера от 5 до 19/ от приложение към
разрешение за строеж No РС
- 156 от 20.11.2017 г. за строеж „Улично осветление на
второстепенна улична мрежа и междублоковите прост
ранства на територията на град
Ямбол“
Етапно строителство. Възстановяване на уличното осветление на блокове 15 и 17
в ж.к. „Златен рог“ ще се осъществи през 2023 г.

По отношение Въпрос
и от No 5 до No 9: Прилагам полученият писмен отговор на
повдигнатите
въпроси и обвинения от кмета на Община Ямбол, който е изпратен до ОбС-
Ямбол, както и до Главния прокурор на РБ и Окръжна прокуратура
Ямбол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЯМБОЛ,

Антон Шиков
 
Въпросите са зададени тенденциозно, с  внушения затова не ги публикуваме, но можете да се запознаете с тях тук. Кърцъков, бившият заместник на Георги Славов, все пак дори не е общински съветник, за да прави политическа пропаганда
Местните избори са наесен...

питане вх.№ В-0591/29.11.2022г., относно рамково споразумение, свързано със строителство на водопроводни мрежи в община Ямбол, улично осветление и коледен базар 21г. и питане вх.№ В-0002/04.01.2023г. относно актове на кмета. (приложени питания)

Шиков връчи и огласи отговори на Ив. Кърцъков по въпросите. (отговор 1, приложение към отговор 1, отговор 2)

Read 471 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo