×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Председателят на ОбС Ямбол господин Антон Шиков е.../Заседание на ОбС/

Сряда, 17 Август 2022 18:05


насрочил заседание на Съвета на 25 август, при следният Дневен ред

 

Писмо от Областен управител относно Заповед за връщане за ново обсъждане Решение № XLIII-9/28.07.2022г. на ОбС Ямбол - ДСБ.

Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол.

Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г. Приложение 1 & 2

Предложение относно утвърждаване на предложеното класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД. Протокол 1 & 2 Протокол 3 & окончателен Жалба

Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на обект – помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, част от имот публична общинска собственост - Дом за стари хора, ул. „Д-р Дончев“ № 12.

Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сдружение „Шарена сол“.

Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“, бл.94, вх. А, ет.6, ап.29.

Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП „Чистота“.

Предложение относно въвеждане на задължително предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст от началото на учебната 2023-2024 г. съгласно чл.8, ал.1 от ЗПУО.

Доклад относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на парк Боровец и на частично изменение на улична регулация.

Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и на проект ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона. СХЕМА

Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона и за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани УПИ XXII-230, УПИ XXV-231, УПИ XXVII-253 в кв. 143.

Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ - 176, в кв.168, по регулационния план на гр. Ямбол.

Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.881 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.37.881.

 

 

 

Read 411 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo