×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдът се разпореди по жалбата срещу резултатите от конкурса за избор на управител на ДКЦ 1 Ямбол,

Събота, 13 Август 2022 04:52


внесена от Д.В.Б. /д-р Димитър Брънков - разшифровката на инициалите наша/. Преди седмица Ямболският административен съд върна жалбата, като поиска от вносителя да направи необходими уточнения. Явно вносителят ги е направил...
И Съдът пристъпи към действие.

 

Ст.ВЪЛЧЕВ, съдия-докладчик по адм. дело № 225/2022 год. по описа на Административен съд-Ямбол, след като се запозна с постъпилата жалба констатира следното:

Производството е образувано по жалба на Д.В.Б. *** да бъде отменен обявеният резултат от проведения четвърти по ред конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център №1-Ямбол" ЕООД, съгласно решение от четиридесет и първото заседание на общински съвет - Ямбол, проведено на 26 май 2022 г., с което по т.пета.II.1. се открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД.

С Разпореждане № 617/08.08.2022 г. по адм. дело № 225/2022 г. жалбата е оставена без движение и е изпратено съобщение на жалбоподателя, че в седем дневен срок от получаването следва с отделна писмена молба с преписи за останалите страни:- да означи обжалвания административен акт; -да мотивира правния си интерес от оспорване на същия; -да посочи доводи, че контрола за законност на обжалвания акт е подведомствен на административните съдилища; -да внесе по сметка на Административен съд-гр.Ямбол държавна такса в размер на десет лева и в същия срок да представи в съда документа за платената държавна такса.

В тази връзка е постъпило заявление вх.№ 2063/11.08.2022 г. с приложени държавна такса и молба, в която се уточнява, че обжалвания административният акт е решението на Комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център №1-Ямбол" ЕООД, с което са обявени окончателните резултати за избор на управител на „Диагностично-консултативен център №1-Ямбол" ЕООД на 21.07.2021 на интернет страницата на Община Ямбол, както и се излагатдоводи относно правния интерес и характера на акта.

С молбата се прави и доказателствено искане да бъдат изискани от Община Ямбол следните документи:1.Цялата конкурсна документация от Община Ямбол, относно работата на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за избор на управител на „Диагностично-консултативен център №1-Ямбол" ЕООД, открита съгласно решение от четиридесет и първото заседание на Общински съвет-Ямбол, проведено на 26 май 2022 г.; 2.Методиката за оценяването на кандидатите на горепосочената конкурсна процедура; 3.Протоколи от проведените заседания на Комисията за организиране и провеждане на конкурса и 4.Списъци с резултатите на класираните кандидати в трите етапа от горепосочената конкурсна процедура;

С оглед установяване на посоченото от оспорващия, направените доказателствени искания и обстоятелството, че жалбата е депозирана директно в съда, а не чрез административния орган съгласно чл.152, ал.1 АПК, следва да се задължи Общински съвет–Ямбол да представи в заверени четливи копия пълноокомплектованата преписка във връзка с процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1–Ямбол“ ЕООД в изпълнение на решение по т.пета.II.1 взето на четиридесет и първото заседание на Общински съвет–Ямбол от 26 май 2022 г., включително: 1.Цялата конкурсна документация от Община Ямбол, относно работата на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за избор на управител на „Диагностично-консултативен център №1-Ямбол" ЕООД, открита съгласно решение от четиридесет и първото заседание на Общински съвет-Ямбол, проведено на 26 май 2022 г.; 2.Методиката за оценяването на кандидатите на горепосочената конкурсна процедура; 3.Протоколи от проведените заседания на Комисията за организиране и провеждане на конкурса и 4.Списъци с резултатите на класираните кандидати в трите етапа от горепосочената конкурсна процедура.

Водим от горното, съдът

Р А З П О Р Е Д И :

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет–Ямбол в 10-дневен срок от получаване на съобщението да представи в съда в заверени четливи копия пълноокомплектованата преписка във връзка с процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1–Ямбол“ ЕООД в изпълнение на решение по т.пета.II.1 взето на четиридесет и първото заседание на Общински съвет–Ямбол от 26 май 2022 г., включително:

1.Цялата конкурсна документация от Община Ямбол, относно работата на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за избор на управител на „Диагностично - консултативен център №1-Ямбол" ЕООД, открита съгласно решение от четиридесет и първото заседание на Общински съвет-Ямбол, проведено на 26 май 2022 г.;

2.Методиката за оценяването на кандидатите на горепосочената конкурсна процедура;

3.Протоколи от проведените заседания на Комисията за организиране и провеждане на конкурса и

4.Списъци с резултатите на класираните кандидати в трите етапа от горепосочената конкурсна процедура.

Разпореждането да се връчи на административния орган ведно с копие от жалбата и допълнителната молба.

Препис от разпореждането да се изпрати на оспорващия.

 

вж. за жалбата

http://yambolnews.net/sad-prokuratura/item/46542-1

 

Резултатите на Комисията: След изготвяне на окончателните оценки от конкурса за възлагане управлението
на ДКЦ 1-Ямбол ЕООД, комисията класира кандидатите както следва:
I-о място: Елеонора Костадинова;
II-o място: Веселин Ангелов.

 

Повече вж. тук
http://yambolnews.net/obshtina-yambol/item/46377-1

 

 

Read 706 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo