×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол ще реализира мащабна Featured

Сряда, 10 Август 2022 08:33


инвестиционна програма за над 15 млн лв. за подобряване на услугите

/от Пресцентъра на МРРБ/

В общините Ямбол и Елхово с европейско финансиране ще бъде извършена  реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа, планирани са мерки за запазване на качеството на питейните води и за намаляване на загубите 

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол планира сериозни инвестиции и ще предприеме  мерки за запазване на качеството на питейните води и за намаляване разхода на електроенергия и на загубите по мрежата. Целта на изготвения бизнес план е подобряване на качеството на ВиК услугите и постигане на по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2022 г. да се увеличи от сега действащата цена 2,657 лв./м3 с ДДС до 3,931 лв./м3 с ДДС. За да бъдат реализирани планираните дейности и инвестиции  през периода 2022-2026 г., дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати.    

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите с 0,94 лв./м3 са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги. Сред тях най-голям дял имат драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия в сравнение с базовата 2020 г. Друг фактор е и заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 13,7%, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане, проведено в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. В резултат на направените от Комисията препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления за параметрите на бизнес плановете и цените са публикувани предварително на интернет страницата на Комисията.

Окончателният вариант на бизнес плана на дружеството е съгласуван от АВиК – Ямбол на общо събрание,  проведено на 11.07.2022 г.  

През 4-годишния период дружеството ще реализира инвестиционна програма в общ размер 15,27 млн. лв., от които 14,9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са много по-големи от заложените  по договора с Асоциация по ВиК – Ямбол - 1,934 млн. лв.  Като бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“ ВиК операторът ще извърши мащабни дейности, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения в общините Ямбол и Елхово.

В плана на дружеството е заложено изпълнение на изискванията за качество на питейните води на 100% за големите зони на водоснабдяване и близо 99% за малките зони. Прогнозира се пълно съответствие от 100% и за качество на отпадъчните води. 

По отношение на общите загуби на вода ВиК операторът залага конкретни мерки за тяхното значително намаляване в реално изражение –  от 23,11 м3/км/ден до ниво от 8,86 м3/км/ден. До 2026 г. дружеството прогнозира да намали с 59,3% изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода, спрямо данните за 2020 г. Същевременно за периода 2022-2026 г. е прогнозиран разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води, поради въвеждане в експлоатация на новоизградените пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Ямбол и за гр. Елхово.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъжданите въпроси.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.

Read 456 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo