×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Заседанието на ОбС "Тунджа" прие Бюджета /пълен запис/

Сряда, 24 Февруари 2021 08:19

21 /пълен брой/ общински съветника приеха, обсъждат и гласуват по точките на следният дневен ред.
Отново приеха предложение на сесията да не се четат предложенията

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „Тунджа" за 2021 година.

С 13 гласа ЗА, пет въздържали се и 3-ма против беше приет най-големият по размер Бюджет на община "Тунджа"

1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „Тунджа" за 2021 година.

към т. 1

2. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и Кмет на Община „Тунджа" считано от 1 януари 2021 г.

 

3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване".

4. Предоставяне на финансови средства по формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Социална платформа „Тунджа" – възможности за активно включване в малките населени места от селски тип".

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Продажба на общински недвижим имот.

10. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти - общинска собственост.

11. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

12. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.

13. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа" за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.

 

14. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

16. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

23. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

24. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община „Тунджа" в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2020 година.

Read 196 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo