×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Сесията на Общински съвет "Тунджа" приключи за 90 минути

Понеделник, 23 Март 2020 08:08

С видеоСесията започна с 18 присъстващи, отсъстват трима! На сесията не са поканени да присъстват граждани, кметовете на селата, журналисти. По предложение, одобрено, с 18 гласа за няма да се четат предложенията за Решения, а само становищата на комисиите.  За незапознатите с това, което става по Правилника им на работа всички решения, задължително се гласуват поименно.
Доколкото се вижда от екрана с маска е само заместник председателят Здравко Златаров
Приети бяха всички точки от Дневния ред. Кметът  Георги Георгиев в края  обърна внимание на съветниците за прецизиране на отпусканите еднократни помощи, защото самите  съветници  са одобрили 40 хиляди лева в това разходно перо, а вероятно с Извънредното положение нещата ще се усложнят. Той обясни и как, чрез  попълване на официална декларация на МВР може да става придвижването от и за областния град. 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Бюджетна прогноза на община „Тунджа" за периода 2021-2023 г.

Материал към т. 1

2. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа" в полза на Държавен фонд „Земеделие( ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа по Заповед № РД 09-159 от 24.02.2020 г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за 2020 година.

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа".

4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

5. Продажба на общински недвижим имот.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Продажба на общинска движима вещ.

9. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община „Тунджа" 2014-2020 г. за 2019 година.

Материал към т. 9

10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол.

12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

13. Определяне на представител на общината в общото събрание на АСОЦИЯЦИЯ по „В и К" – Ямбол.

14. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа" в заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К – Ямбол на 25.03.2020 г.

15. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на община „Тунджа".

16. Определяне състав на Обществения съвет за контрол по осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

1

Read 202 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo