×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Нова клетка към депото за отпадъци. Отива се към обществена поръчка за сепариране Featured

Сряда, 12 Февруари 2020 10:56

На общото събрание на петте общини, ползващи Регионалното депо край Хаджи Димитрово решили с пълно единодушие и това.

По т.3. от дневния ред:
Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:

Приема нереализираните квоти на общините за извозване на инфилтратни води от РДНО
за 2019 г. да се изпълнят последователно от всяка община до изчерпването им. При
необходимост да се предприеме целогодишно източване и транспортиране на
инфилтратни води, с цел недопускане замърсяване на околната среда.
Нереализирани квоти по общини, м3
Община
Сливен
45.50%
Община
Ямбол
26.92%
Община
Н. Загора
14.17%
Община
Тунджа
8.77%
Община
Стралджа
4.64%
2 860 7 017 3 694 2 286 1 209
Решението се гласува както следва: 5 «за», «въздържали се» няма, «против» няма

 

По т.4. от дневния ред:
Г-н Радев напомни, че договорът между общините от сдружението и ДЗЗД «Обединение
Екосорт, Ямбол» за „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране)
на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на
общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа” е до 24.11.2020 г. и е
необходимо да се пристъпи към подготовка за провеждане на обществена поръчка чрез
процедура по ЗОП.
Постъпи предложение в срок от 1 (един) месец всички общини от сдружението да
направят предложение за изменение и допълнение на Техническите спецификации за
провеждане на обществена поръчка. За отговорник бе предложена Стефка Василева – ст.
експерт „Екология“, дирекция „ОСИД“, Община Ямбол
Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
В срок от 1 (един) месец всички общини от сдружението да направят предложение за
изменение и допълнение на Техническите спецификации за провеждане на обществена
поръчка чрез процедура по ЗОП за възлагане на услуга с предмет „Предоставяне на
услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на
разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора,
Тунджа и Стралджа”. Отговорник: Стефка Василева – ст. експерт „Екология“, дирекция
„ОСИД“, Община Ямбол.
За направеното предложение гласуват: 5 «за», «въздържали се» няма, «против»
няма

По т.6. от дневния ред:
Присъстващите единодушно предложиха незабавно да се пристъпи към предприемане на
действия за изграждане на Клетка №2 на регионално депо Ямбол. Постъпи предложение в
най-кратък срок Община Ямбол да проучи и предложи проектант за изготвяне на задание
за проектиране и последващо възлагане на проектиране на Клетка №2 на регионално депо
Ямбол.
Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
В най-кратък срок Община Ямбол да проучи и предложи проектант за изготвяне на
задание за проектиране и последващо възлагане на проектиране на Клетка №2 на
регионално депо Ямбол.
За направеното предложение гласуват: 5 «за», «въздържали се» няма, «против»
няма

 

Заседанието е проведено на 17 януари. Протоколът от него най-прозрачно община Сливен публикува на 11 февруари.
Как пък никой от участниците в съвещанието, представители на общините не се сети, да се предвидят средства за изпалнение на предписанията от Басейнова дирекция Пловдив и РОСВ Стара Загора - такива, че да няма да има нужда от планирано редовно АВАРИЙНО източване на вода по квоти... И да се потърси сметка от екскмета на Ямбол, че не ги е изпълнил досега.
А дори не е се е обсъдила възможността общините да изградят и експлоатират своя сепарираща инсталация. Не, че към досегашният й стопанин е имало някакви претенции...

https://mun.sliven.bg/uploads/CFDBB2FBBBB80BF861093F2878EEA93F

Read 312 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo