×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В четвъртък стартират дейностите по проект на ВиК на стойност 31 231 619,65 лева Featured

Сряда, 11 Септември 2019 09:00


за дейности по водопроводната и канализационна мрежа в Ямбол и Елхово. Тук са подробностите - какво ще се извършва на територията на съответните общини

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0003
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и
канализационна системи в обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“
Източник на финансиране: КФ - Околна среда
Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол
Дата на сключване на договора/ заповедта: 28.08.2019 г.
Регистрационен номер на договора: BG16M1OP002-1.016-0003-C01
Дата на стартиране: 12.09.2019 г.
Дата на приключване: 12.03.2024 г.
Местонахождение: България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен
(BG34), Ямбол (BG343)
постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в
областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и
повишаване на ефективността на системите и съоръженията и устойчиво
използване на водните ресурси за агломерации с над 10 000 е.ж. идентифицирани за
обособената територия „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол:

 

 

ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЯМБОЛ:
По компонент водоснабдяване:
- Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“-
обща дължина 6546 метра; в т.ч. 6171 m с диаметър DN500 чугун; 193 m с диаметър
DN300 чугун и 182 m с диаметър DN250 чугун.
- Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина
12 781м, DN75-315, PE100RC, и 390бр. сградни водопроводни отклонения
- Изграждане на шахта с регулатор на налягане с ултразвуков разходомер;
- Изграждане на 4 шахти с регулатори на налягане;
- Въвеждане на нови точки за измерване на водно количество и налягане по
водопроводната мрежа на ВС „Ямбол“ и интегрирането им в системата за
мониторинг на данни и тенденции;
- Монтиране на датчици за налягане.
Надграждане на SCADA и GIS.
По компонент събиране на отпадъчни води:
Ще бъде изградена и реконструирана канализационна мрежа с обща дължина 4925м, в
т.ч.:
- Реконструкция на участъци от канализационната мрежа – по ул.“Руен“, ул.
„Галац“ и от кръстовището с ул "Битоля" до КПС „Възраждане“;
- Реконструкция на КПС "Биков Мост" и напорния тръбопровод след нея, и
създаване на система за контрол и управление на реконструираната канализационна
помпена станция;
- Превключване на Главни колектори ІV и ХІІ към Главен колектор I както и
превключване на част от канализацията на централна градска част;
- Изграждане на нова канализация по ул. „Битоля“ и ул. „Сокол“;
- Изграждане на нова КПС „Христо Ботев“ с довеждащ колектор и
реконструкция на 1 бр. дъждопреливник пред нея;
- Изграждане на 3 бр. нови дъждопреливници.
ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЕЛХОВО:
По компонент водоснабдяване:
- Реконструкция на част от външен довеждащ водопровод от с.Златиница до
НР на гр.Елхово с обща дължина 11 148 метра, DN250, PE100RC.
- Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 3208м,
DN90, PE100RC, и 234бр. сградни водопроводни отклонения в гр. Елхово;
По компонент събиране на отпадъчни води:
- Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 3063м, DN
300-1200, РР, и 117бр. сградни канализационни отклонения в гр. Елхово;
По компонент пречистване на отпадъчни води: Не се предвиждат мерки и в двете
агломерации.
ИНДИКАТОРИ
Индикатор 1 Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп
до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 10 764.00 екв. ж.,
Базова стойност: 0.00 екв. ж.
Индикатор 2 Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 60.78%, Базова
стойност: 71,90%
Индикатор 3 Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено
водоснабдяване, Целева стойност: 73 283.00 жители; Базова стойност: 0.00 жители.
Индикатор 4 Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с
приложимото законодателство, Целева стойност: 10 764.00 екв. ж., Базова
стойност: 0.00 екв. ж.

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
1.Обща стойност на проекта: 31 231 619,65 BGN
2.БФП: 23 241 530,29 BGN, в т.ч.
• Помощ от ЕС: 85 %, или 19 755 300,75 BGN и
• Национално съ-финансиране: 15 %, или 3 486 229,55 BGN
3.Съфинансиране от страна на бенефициента: 7 990 089,36 BGN, в т.ч.
• Съфинансиране от „ВиК“ЕООД, Ямбол: 2 784 819,42 BGN и
• Невъзстановим ДДС: 5 205 269,94 BGN

 

Read 265 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo