×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Важно за хората с увреждания и техните близки Featured

Сряда, 02 Януари 2019 10:31


Какво трябва да знаят за ПРОМЕНИТЕ  от началото на тази 2019 година.

        В Държавен вестник, бр. 105 от 18.12.2018 г. е обнародван Закон за хората с увреждания.

        До 31 март предстои Министерският съвет да приеме и правилник за прилагането на закона и методика за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.          Съгласно чл. 68, ал. 1 от закона, хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка. Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента:

 1. Месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането;
 2. Целеви помощи съобразно вида на увреждането;

        Месечната финансова подкрепа е в сила от 01.01.2019 г. и е обвързана с линията на бедност, която за 2019 г. е определена за страната в размер на 348 лв.

        Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

 1. От 50 до 70,99 на сто степен на увреждане-в размер 7 на сто от линията на бедност-24,36 лв. за 2019 г.
 2. От 71 до 90 на сто степен на увреждане- в размер 15 на сто от линията на бедност-52,20 лв.
 3. Над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност -87,00 лв.
 4. Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злопоука или професионална болест-в размер на 30 на сто от линията на бедност-104,40 лв.;
 5. Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57 на сто от линията на бедност-198,36 лв.-

       Необходимо е до 31.03.2019 г. да се депозират заявления-декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа, към което прилагат ЕР на ТЕЛК или НЕЛК следните групи хора с увреждания:

 • Лица с определени от 50 до 70,99 на сто трайно намалена работоспособност, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто, получавана като втора пенсия и не са получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ;
 • Лица с определени над 71 на сто трайно намалена работоспособност, които са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер на 25 на сто, получавана като втора пенсия, но не се получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ;

                    Не трябва да подават заявления-декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа всички лица, които към 01.01.2019 г. имат издадена социална оценка в срок на действие, въз основа на която получават месечна добавка за социална интеграция и имат отпусната преди 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто, получавана като втора пенсия.

                      Целеви помощи – в сила от 01.01.2019 г.

 • Целева помощ по чл. 72, т. 1 от ЗХУ-помощни средства, приспособления, съоражения и медицински изделия;

       Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоражения и медицински изделия, посочени в чл. 61, ал. 1, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от НЗК Целевата помощ се получава след представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК/ НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства.

 • Целева помощ по чл .72, т. 2 от ЗХУ – покупка на лично моторно превозно

Средство

                  Съгласно чл. 74 от ЗХУ целева помощ за покупка на моторно превозно средство се отпуска на хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат определена от ТЕЛК /НЕЛК над 90 на сто вид и степен на увреждания или трайно намалена работоспособност и са работещи или учащи. Размера на помощта за 2019 г. е до 1392 лв.

 • Целева помощ по чл. 72, т. 3 от ЗХУ – приспособяване на жилище

                  Този вид целева помощ е предназначена за хора с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка. Размерът на помощта е до 696 лв.

 • Целева помощ по чл. 72, т. 4 от ЗХУ – балнеолечение и/ или рехабилитационни услуги

                 Целевата помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги е предназначена за хора с определени над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите. Помощта се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на белнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. Предвидени са два режима на изплащане:

                    - На правоимащите лица при подаване на заявление-декларация с приложени съответни документи в двумесечен срок от крайната дата на ползването на услугите;

                     - На съответния обект или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е НОИ или Министерство на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от Министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения. Помощта за 2019 г. е в размер на 278, 40 лв.

 • Целева помощ по чл. 72, т. 5 от ЗХУ-наем на общинско жилище

                  Право на този вид целева помощ имат хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители. Целевата помощ е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост и се превежда от Дирекция „Социално подпомагане“ след представяне на разходооправдателен документ от съответната община.

 

                    Образците на заявления-декларации по & 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хората с увреждания са  публикувани на електронната страница на АСП и могат да бъдат предоставени на място в дирекцията.

Read 2188 times
Rate this item
(2 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo