×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Председателят кани на отчета на бюджета/ Решение на ОбС

Сряда, 16 Май 2018 06:14


О Б Я В А
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

На 29.05.2018г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на Община Тунджа – Ямбол

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е
НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ ЗА 2017Г.

ПОКАНВАТ СЕ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕТО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА

 

ГЕОРГИ П. ГЕОРГИЕВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА“

 

 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 604
от Протокол № 37/26.04.2018 година
по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура:
- Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение с дължина 3м. от водопровод ПЕ-ВП ф 90 през поземлен имот № 18259.190.6 - за местен път до ПИ 18259.190.17- за стопански двор в землището на с. Гълъбинци, община „Тунджа“.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявления, които се поставят на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: „За” –16; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/

 

 

Last modified on Сряда, 16 Май 2018 13:34
Read 581 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo