×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

И ВАС върна Мария Славова в Социално подпомагане.. Featured

Понеделник, 24 Юли 2017 10:58


Върховният Административен съд, с окончателно  Решение, възстанови на длъжността Директор на Дирекция  Социално подпомагане", Ямбол уволнената преди година Мария Славова.
Тя спечели и в АС Ямбол, но Решението беше обжалвано. При гледането на протеста във ВАС, Прокурорът изцяло застана на страната на Решението на ЯАС...
Г-жа Славова ще се върне на поста и ще заведе дела срещу всички, които направиха опит да я очернят и злепоставят пред обществото...Защото обича работата си. И, за  да помага на хората...
Г-жа Славова, благодари на всички, които й вярваха и подкрепяха в лошите ,  болезнени дни след несправедливото, доказа се, отстраняване от работа...

РЕШЕНИЕ

№ 9825
София, 24.07.2017

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
    ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар     Мадлен Дукова    
и с участието
на прокурора     Емилия Маскръчка   
изслуша докладваното
от председателя    МАРИНА МИХАЙЛОВА   
по адм. дело № 10080/2016. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Изпълнителния директор на Агенция за социално подмомагане /АСП/ град София против решение №69/17.06.2016 г., постановено по адм.дело №56/2016 година на Административен съд град Ямбол.
Оплакванията в касационната жалба са за неправилност на решението, като необосновано и постановено в нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.
Ответникът- М. И. С. от [населено място], чрез пълномощника си е депозирала писмено становище за неоснователност на касационната жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба и правилност на оспореното решение.
Ксационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, и от надлежна страна, поради което е процесуално допистума. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
С оспореното решение е отменена заповед №ЧР-2 -18/26.02.2016 година на Изпълнителния директор на АСП, с която служебното правоотношение на М. И. С. е прекратено на основание чл. 107, ал.2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/ - поради получаване на най-ниската годишна оценка "неприемливо изпълнение". Установено е по делото, че със заповед № ЧР-1 477/30.03.2012 г. на Изпълнителния директор на АСП, С. е била преназначена от длъжността „главен експерт” в РД „Социално подпомагане” - Ямбол на длъжност „директор на същата дирекция", считано от 02.04.2012 г.  Последната длъжност заемала до 10.03.2016 г., от която дата с оспорената пред АС Ямбол заповед  служебното й правоотношение е прекратено на осн. чл. 107, ал. 2 от ЗДСл. Към делото е приложено и личното служебно досие на С.,  в което се съдържат както актовете за назначаване и освобождаване от длъжността, така и длъжностната й характеристика и формулярите за оценка на изпълнението на длъжността, включително и този, касаещ периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Последният включва индивидуален работен план с общо 5 цели, всяка от които с период на изпълнение от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Индивидуалният работен план е изготвен на 29.01.2015 г. и е подписан от М. Я., в качеството й на оценяващ ръководител и от С. в качеството й на оценяван, като изрично е посочено, че  съгласуването на индивидуалния работен план е извършено при „стриктно спазване на чл. 9 от Наредбата”. На 23.07.2015 г. била проведена междинна среща, като в коментара на оценяващия ръководител е посочено, че по време на тази среща е обсъдено изпълнението на длъжността във връзка с постигане на целите, заложени в индивидуалния работен план за 2015 г. Записано е изрично, че ръководената от С. дирекция осигурява обслужването на населението в областта на социалното подпомагане и услуги, закрила на детето и социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания в трите общини - [община], [община] и [община], като "оценяваната изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика, както и възложените й задачи". В коментара е посочено също, че през изминалия период е била извършена проверка в Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол от Инспектората на АСП, при която са констатирани много пропуски,  като са предприети мерки по отстраняването им, а в отдел „ЗД” са извършени множество проверки и от страна на ДАЗД, при които са установени редица пропуски в работата на ОЗ. В тази връзка в коментара на оценяващия ръководител е записано, че е необходимо директора на ДСП - Ямбол в срок до 30.08.2015 г. да изготви конкретен план за подобряване на работата в отдел „ЗД” и да се засили контрола по организацията и прилагането на мерките за закрила. Обсъдени са също така и стъпките, които следва да бъдат предприети от страна на ДСП за подготовката на служителите за работа от въвеждащата се  от 01.01.2016 г. нова информационна система. Формуляра отново е подписан от оценяващия  ръководител и от  оценявания.
На 29.01.2016 г. била проведена заключителна среща, като съгласно приложения към делото  формуляр, годишната оценка на изпълнението, определена от оценявания ръководител е „Неприемливо изпълнение”. Изложени са и мотивите на оценяващия ръководител. Държавната служителка е отбелязала, че не е съгласна с поставената оценка. На 04.02.2016 г. тя е подала възражение срещу годишната оценка за изпълнението на длъжността, в което е посочила, че мотивите в атестационния формуляр грубо се разминават с реалната действителност, базирани са върху обобщени изводи, без описани конкретни и относими факти и обстоятелства по изпълнение както на заложените в работния план цели и задачи за календарната 2015 г., така и несъобразени с рамките на компетентностите от Приложение № 1 към чл. 15 от НУРОИСДА, като е  изложила  и подробни и конкретни съображения. Във връзка с постъпилото възражение, Главният директор на ГДСП, в качеството си на контролиращ ръководител, е изискал допълнителна информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства относно мотивите за поставената на жалбоподателката оценка и след представянето на тази информация се е произнесъл по възражението на С., като е потвърдил определената годишна оценка на изпълнението „Неприемливо изпълнение” приемайки, че тя отговаря на показаното през периода на оценяване.
При така установените фактически обстоятелства по делото, АС Ямбол е изложил мотиви за незаконосъобразност на оспорената пред него заповед, като издадена в предвидената форма и от компетентен орган, но при допуснати нарушения на процедурата по атестиране, които са съществени и опорочават заповедта, като е направил извод за нейната незаконосъобразност.
Касационната инстанция намира така постановеното решение за правилно.
За установяване на равнището на професионална квалификация и изпълнение на служебните задължения на служителката е извършено оценяване за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. и според представения формуляр протича на три етапа. Съставен е работен план на 29.01.2015 г., проведена е междинна среща според формуляра на 23.07.2015 г., като оценката от междинната среща е положителна за жалбоподателката, и според оценяващият ръководител: "оценяваната изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика, както и възложените й задачи". Като препоръки оценяващият ръководител е посочил, че е необходимо директора на ДСП - Ямбол в срок до 30.08.2015 г. да изготви конкретен план за подобряване на работата в отдел „ЗД” и да се засили контрола по организацията и прилагането на мерките за закрила. Обсъдени са също така и стъпките, които следва да бъдат предприети от страна на ДСП за подготовката на служителите за работа от въвеждащата се  от 01.01.2016 г. нова информационна система. След края на периода, на 20.01.2016 г., е определена обща оценка за изпълнение служебните задължения на служителката „неприемливо изпълнение”, след като е констатирано, че преобладаваща част от целите от работния план не са изпълнени на ниво на изискванията и критериите определени в него, жалбоподателката не показва по всички компетентности знания, умения и поведение, отговарящи на изискванията за длъжността, която заема.
Оценяването е извършено от оценяващия ръководител М. Я. - директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Ямбол, а контролиращ ръководител е Р. Г. - главен директор на ГД "СП", който е потвърдил оценката "неприемливо изпълнение".
Правилни са изводите на първоинстанционния съд за отмяна на заповедта, тъй като при постановяването й са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на материалноправни норми, които опорочават определената обща оценка, послужила като основание за прекратяване на служебното правоотношение.
Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 1 и 2 от ЗДСл (изм.) държавният служител се оценява ежегодно за изпълнението на длъжността по система от критерии, чрез които се оценяват постигането на предварително съгласувани цели, степента на изпълнение на задълженията и професионалните компетентности. Оценяването се извършва на три етапа, като съдържанието на същите, както изготвянето и целите на работния план и общата оценка са подробно регламентирани с разпоредбите на чл. 9 - 11 от НУРОИСДА. Общата оценка следва да отразява изпълнението на целите на работния план и показаните компетентности от служителя за целия период на атестиране, да е извършена от оценяващия ръководител безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства, да е мотивирана и да намери отражение в съответния формуляр по образец (чл. 16, ал. 1, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал. 1 от НУРОИСДА).
В случая в нарушение на цитираните по-горе разпоредби от наредбата представеният формуляр за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността, независимо че формално регистрираното съобразяване с всички етапи от процедурата, не отразява общото изпълнение на работния план и компетентностите на служителя за оценявания период. В противоречие с нормата на чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от НУРОИСДА в работния план са възпроизведени задълженията на служителката по длъжностна характеристика (т.1 и т. 2 от работния план възпроизвеждат общи задължения на жалбоподателката по длъжностната характеристика), а не конкретни, постижими и измерими по обем, качество и срокове цели. Правилно АС Ямбол е приел, че отразените в индивидуалния работен план на С. цели са общо 5, но на практика това са част от основните задължения на служителката, определени в длъжностната характеристика на заеманата от нея длъжност и те не представляват конкретни цели, които могат да бъдат измерими по обем, качество и срокове.
Оценяването на изпълнението, съгл. разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от НУРОИСДА включва следните етапи - изготвяне и съгласуване на индивидуален работен план в началото на периода, провеждане на междинна среща и на заключителна такава  и определяне на годишна оценка за изпълнението на длъжността, като за  да се приеме, че изпълнението е неприемливо, оценяваният следва едновременно да не е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния си работен план на нивото на изискванията/критериите, определени в него, като неизпълнението е предизвикано от обстоятелства, зависещи от служителя и да е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, неотговарящи на изискванията  в приложение № 1 (чл. 16, т.  5 от  НУРОИСДА).
При проведената междинна среща съставеният в отклонение от нормативните изисквания работен план опорочава крайната оценка, тъй като последната следва да бъде изготвена съобразно степента на постигането на целите в него (чл. 14, ал.1 от НУРОИСДА). В случая оценката на служителката е съставена, без да са съобразени показателите за оценка на изпълнението на длъжността, предвидени в чл. 14, ал. 2 от НУРОИСДА, първият, от които е степента на постигане на целите в работния план, а вторият - показаните компетентности. В нарушение на чл. 15 от наредбата показаните от служителката компетентности не са анализирани съобразно установените с текста и приложение № 1, т. 3 показатели за служители, заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции. По този начин е нарушен и чл. 18, ал.1 от НУРОИСДА, тъй като оценката на изпълнението не е изготвена въз основа на обективно установими факти и обстоятелства. Нещо повече, при междинната среща е констатирано изпълненение на задълженията на държавната служителка по длъжностна характеристика и на поставените задачи и са дадени конкретни препоръки.
Касационната инстанция споделя и съображенията на АС Ямбол, че изложените  мотиви на оценяващия ръководител при проведената заключителна среща не съставляват оценка на компетентностите, съгласно приложение № 1, а представляват  общи и декларативни изводи, като "системно неизпълнение в пълен обем на поставените в работни план цели, особено в месеците след междинната среща"; "много ниско професионално ниво"; "неумение за изготвяне на анализи,оценки и прогнози на дейността" и др. Тази формилировка е лишена от конкретика  относно неизпълнението или лошото изпълнение на задълженията от страна на жалбоподателката. Единственото  конкретно посочено задължение, което С. не е изпълнила е това да  изготви план за подобряване на работата в отдел „Закрила на детето” в срок от 30.08.2015 г., за което е поела задължение по време на проведената междинна среща. По отношение на това неизпълнение, което е констатирано от извършена от Инспектората на АСП проверка  изрично е посочено, че са предприети действия по отстраняването им. Следователно постигнатите цели от изпълнението на индивидуалния работен план до междинната среща не са били взети предвид от оценяващия ръководител при определяне на годишната оценка на изпълнението.
Обосновано е прието в оспореното решение, че тези нарушения на процедурата при изготвяне на годишната оценка не са отстранени и от контролиращия ръководител, като посочени от страна на контролиращия ръководител проблеми в работата на С. касаят първата половина на атестационния период, т. е. периода до междинната среща. При това положение, след като при междинната среща  оценяващият ръководител, който има преки наблюдения върху  работата на жалбоподателката не е имал забележки към изпълнението от страна на последната на задълженията по длъжностната характеристика и на възложените задачи, необосновано е общата годишна оценка да е неприемливо изпълнение.  Изцяло в противоречие с коментара от първата половина на  периода за оценяването на жалбоподателката, при заключителната среща са направени коментари за неприемливо изпълнение на служебните й задължения, без да е обвързана степента на това неизпълнение с отразеното изпълнение през първата половина от едногодишния период на оценяването.
Допуснатите нарушения на чл. 14, ал. 1, чл. 15, на чл. 18, ал. 1 от НУРОИСДА при изготвяне на годишната оценка на оценяващия ръководител опорочават и поставената въз основа на нея от контролиращия ръководител оценка „неприемливо изпълнение”, послужила като основание за постановяване на оспорената заповед. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1 и ал. 2 от наредбата контролиращият ръководител има право на изисква допълнителна информация и мнения, да направи коментар и да потвърди поставената оценка или да я промени с една оценка. В случая поставената от оценяващия ръководител оценка е потвърдена по съображения, които са сходни с тези на оценяващия ръководител. Посочено е, че възраженията и аргументите на служителката срещу оценката „неприемливо изпълнение” не се възприемат от контролиращия ръководител, тъй като оценката е извършена съгласно изискванията на наредбата въз основа на обективни факти и обстоятелства и е мотивирана. Този извод се налага от необходимостта оценката на изпълнението на длъжността да отговаря на изискванияза за безпристрастно и обективно оценяване с конкретни мотиви (чл. 76, ал.7 от ЗДСл).
Предвид на изложеното, решението на първоинстанционния съд, като обосновано и постановено в съответствие с материалноправните разпоредби, следва да бъде оставено в сила.
С оглед изложеното, направеното искане и доказателствата за действително направени разноски, АСП следва да заплати на жалбоподателката сумата 500 лв. разноски по делото, представляващи платено адвокатско възнаграждение.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №69/17.06.2016 г., постановено по адм.дело №56/2016 година на Административен съд град Ямбол.
ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане град София да заплати на М. И. С. от [населено място] разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/e8a7e61cd9df057fc2258164004424b9?OpenDocument


Read 3214 times
Rate this item
(16 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo