×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Върховният административен съд отново реши В ПОЛЗА Featured

Петък, 14 Юли 2017 08:49


на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум. Против - измъкването на Ямболския административен съд да  разглежда по същество, обжалването на Комитета срещу отхвърлянето   на Референдума и от ОбС на Елхово...
Припомняме - на 4 юли с категорично Определение ВАС задължи ААС-Ямбол да разгледа по същество и жалбата срещу  ОбС на Ямбол...
ОЧАКВАМЕ КОМЕНТАРНИТЕ МАТЕРИАЛИ


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 9305
София, 13.07.2017

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в

закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    ТАНЯ КУЦАРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
    МИРА РАЙЧЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар        
и с участието
на прокурора        
изслуша докладваното
от съдията    ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ   
по адм. дело № 7612/2017. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.
Образувано е по жалба на[ЮЛ], представляван от Ц. В. Р., против Определение

№ 242/08.06.2017 г. по адм. дело № 117 по описа на Административен съд –

Ямбол за 2017 г. Твърди се, че определението е неправилно и

незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуалните

правила - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се същото да

бъде отменено и делото върнато на Административен съд – Ямбол за

продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество.

Претендира се за направените по делото разноски.
Ответната по частната жалба страна, Общински съвет - [населено място] не

изпраща становище.
Съдът намира, че жалбата е подадена от лице имащо правен интерес от

оспорване на неблагоприятен за него съдебен акт и в сроковете предвидени в

АПК, поради което е процесуално допустима. По същество е основателна по

следните съображения:
С оспореното пред настоящата инстанция определение, Административен съд -

Ямбол е прекратил производството по адм. дело № 117 от 2017 г., образувано

пред него по жалба на[ЮЛ], чрез Председателя Ц. Р., против Решение №

201/19/1 по т. 1 от Протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет –

[населено място], проведено на 27.03.2017 г., с което е отказано

провеждането на местен референдум. За да постанови оспорения акт, съдът е

приел, че жалбата е недопустима, като подадена от лице попадащо в

категорията визирана в разпоредбата на чл. 159, т. 2 от АПК.

Първоинстанционният съд е приел, че Инициативният комитет не е

организационно обособен съобразно изискванията на чл. 28, ал. 1 във вр. с §

2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във вр. чл. 151, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, което

водело до извод, че оспорващият не е правосубектен. В състава, в който е

учреден, комитетът нямал право да подава жалби до съда и да защитава

интересите на гражданите с избирателни права в [община]. Процесуалната

правосубектност била от категорията на абсолютните процесуални предпоставки

за допустимост на жалбата, за което съдът следва да следи служебно по всяко

време на производството. От извършените от съда справки се установило, че

нито един от учредителите на Инициативния комитет към момента на вписване на

предложението за провеждане на местен референдум не е с постоянен адрес на

територията на [община].
Определението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния

закон и е необосновано.
Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗПУГДВМС предвижда, че инициативата за

провеждане на местен референдум по чл. 27, ал. 1, т. 3 от закона се

организира чрез подписка, инициирана от Инициативен комитет на граждани с

избирателни права, състоящ се от трима до седем члена, в това число и

председател. Граждани с избирателни права са лицата, които отговарят на

условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Р България, а именно: да са

навършили 18 години, да не са поставените под запрещение и не изтърпяват

наказание лишаване от свобода. Алинея 2 на същия текст предвижда, че

организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят

със закон. В чл. 28, ал. 1 от специалния закон, издаден на основание ал. 2

на чл. 42 от КРБ, не са вписани други допълнителни изисквания към членовете

на Инициативния комитет. По делото няма спор относно обстоятелството,

свързано с наличието на избирателни права у членовете на Инициативния

комитет и неговия председател, като не се спори и относно обстоятелството,

че този комитет е организирал подписка на граждани с избирателни права,

имащи постоянен адрес на територията на [община]. Дали тази подписка

отговаря на изискванията на закона, свързани с наличието на избирателни

права на положилите в нея подписи граждани и изискуемия по закон постоянен

адрес на същите на територията на общината, е въпрос по същество и не следва

да бъде обсъждан в настоящото производство.
При произнасянето си Общински съвет – [населено място] е отказал

провеждането на местен референдум по предложените му въпроси и мотивите за

този отказ не включват констатирано несъответствие с изискванията за

качеството на членовете на Инициативния комитет. По първият от поставените

въпроси административният орган е приел, че същият е нормативно уреден в

Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на

споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или

международна закрила и начинът по който е зададен е незаконосъобразен, а по

останалите три въпроса е приел, че несъществува предпоставката по чл. 26,

ал. 1 от ЗПУГДВМС за провеждане на местен референдум по предложението.
Настоящият състав не споделя доводите на първоинстанционния съд, свързани с

липсата на доказателства за организационно обособяване на Инициативния

комитет, съобразно изискванията на чл. 28, ал. 1 във вр. с § 2 от ПЗР на

ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, а. 2, т. 1 от Изборния кодекс. В случая не са

налице основанията за препращане към разпоредбата на чл. 151, ал. 2, т. 1 от

ИК, тъй като въпросът е уреден в специалния закон, регламентиращ реда за

провеждане на местен референдум. Както беше описано по-горе не са налице

изисквания, свързани с наличието на регистрация на членовете на Инициативния

комитет по постоянен адрес на територията на Общината, в която се иска

провеждане на местен референдум. Такова изискване има насочено към

гражданите, които искат да подкрепят предложението. Ако законодателят беше

решил да ограничи възможността за участие в Инициативен комитет на лица,

които нямат постоянен адрес на територията, на която се иска провеждане на

референдум, би сторил това с разпоредба, идентична с налагащия такова

ограничение чл. 28, ал. 4,т. 3 от ЗПУГДВМС. Естеството на регулираните с

този закон обществени отношения не допуска стеснително тълкуване на

разпоредби, което да ограничи инициативата за провеждане на местен

референдум и за предизвикване на произнасяне на гласоподавателя, чрез пряко

упражняване на дадените в тази насока правомощия. Цитираната в оспореното

определение практика на Върховен административен съд е неотносима към

настоящото производство, тъй като касае случаи, различни от разглеждания в

настоящото производство.
Разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗПУГДВМС ограничава кръга на лицата имащи

право да обжалват решение на общинския съвет, с което същият се произнася по

искане за произвеждане на местен референдум. В същия няма вписано изискване

за определена организационна форма на оспорващия, като законодателят е

употребил термина „лица по чл. 27, ал. 1, 2 и 3”, а не организации ли

обособени организационни структури. В производството пред първоинстанционния

съд са представени доказателства за учредяването на [ЮЛ]с описани

председател и членове, както и въпросите, които Инициативният комитет

предлага за включване при провеждането на местния референдум. Безспорно е,

че Решението на Общински съвет [населено място] е издадено въз основа на

внесеното именнто от този ИК предложение за провеждане на местен референдум.
Поради описаното следва да се приме, че жалбоподателя попада в кръга на

лицата по чл. 27 ал. 3 от ЗПУГДВМС, имащи право да оспорят Решение №

201/19/1 по т. 1 от Протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет –

[населено място]. Обжалваното определение следва да бъде отменено като

неправилно и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените

действия.
Предвид гореописаното и на основание чл. 235 от АПК, Върховен

административен съд, Трето отделение


ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ Определение № 242/08.06.2017 г., постановено по административно дело

№ 117 по описа на Административен съд – Ямбол за 2017 г.
ВРЪЩА делото на Административен съд – Ямбол за продължаване на

производството по делото.
Определението е окончателно.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/9d38f5ce9d4d3828c225815b005b510e?OpenDocument

Read 1311 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo