×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Сметната палата качи на сайта си Featured

Вторник, 16 Юни 2015 13:02

Сметната палата публикува ежегодните декларации на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, както и встъпителните и финалните декларации, подадени до 8 юни 2015 г.

декларацията на кмета на Ямбол инж. Георги Славов, можете да видите тук

Нямал задължения над 5000 лева, през 2014 година е получил от заплата  48219 лева. Няма банкови влогове
Съпругата му Катя Иванова Славова през 2014 година е взела заем от юридическо лице 47 хиляди лева

публикуваме приоритетно декларацията на инж. Славов, защото той е и областен координатор на ПП ГЕРБ

http://register.bulnao.government.bg/2015/3C66F4A1-BE13-49A4-9F45-B4115AE44BA673355.xml

Миналагодишната му е:

http://register.bulnao.government.bg/2014y/3C66F4A1-BE13-49A4-9F45-B4115AE44BA663946.xml

Име    ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ
Месторабота    ОБЩИНА ЯМБОЛ
Длъжност    КМЕТ
Код    290
Декларирам
Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 3 от ЗПИЛЗВДД през предходната календарна година от
01.01 - 31.12.2013
Месторабота    ОБЩИНА ЯМБОЛ
Длъжност    КМЕТ

    Недвижимо имущество

1. Право на собственост и ограничени вещни праваНом. по ред    Вид на имота /правото/    Местонахождение    Община    Площ кв.м.    Разгъната застроена площ - кв.м.    Година на придобиване    Собственик    Цена на придобиване /лева/    Правно основание за придобиване    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно    Идеална част
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
1.    апартамент    Ямбол    Ямбол    92    92    1997    Георги Иванов Славов    1/2        покупко-продажба    заеми
2.    апартамент    Ямбол    Ямбол    77    77    2005    Георги Иванов Славов    1/6        наследство    наследяване
3.    апартамент    Ямбол    Ямбол    92    92    1997    Катя Иванова Славова    1/2        покупко-продажба    заеми
4.    апартамент    Сливен    Сливен    96    96    2000    Катя Иванова Славова    1/6        наследство    наследяване
5.    къща    Сливен    Сливен    98    98    1983    Катя Иванова Славова    1/6        наследство    наследяване
6.    къща    с.Алеково    Свищов    72    72    2000    Катя Иванова Славова    1/12        наследство    наследяване
1.1. Земеделски земи и гориНом. по ред    Вид на имота /правото/    Местонахождение    Община    Площ /декара/    Разгъната застроена площ - кв.м.    Година на придобиване    Собственик    Цена на придобиване /лева/    Правно основание за придобиване    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно    Идеална част
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
1.    лозя    с.Недялско    Стралджа    1    1    2006    Георги Иванов Славов    1/1    0    наследяване и делба    наследяване
2.                                            
2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната годинаНом. по ред    Вид на имота    Местонахождение    Община    Площ кв. м. /декара/    Прехвърлител    Идеална част    Цена на сделката /лева/    Правно основание за отчуждаване на имота
Разгъната застроена площ - кв.м.    Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
1.    нива    с.Алеково    Свищов    9        Катя Иванова Славова    1/3    7000    възмездно

    Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства

3. Моторни сухопътни превозни средстваНом. по ред    Вид на превозното средство    Марка на превозното средство    Цена на придобиване /лв./    Година на придобиване    Собственик    Правно основание за придобиване    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно    Идеална част
1    2    3    4    5    6    7    8    9
Нямам нищо за деклариране.
3.1. Земеделска и горска техникаНом. по ред    Вид на земеделската или горската техника    Марка на техниката    Цена на придобиване /лв./    Година на придобиване    Собственик    Правно основание за придобиване    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно    Идеална част
1    2    3    4    5    6    7    8    9
Нямам нищо за деклариране.
4. Водни и въздухоплавателни превозни средстваНом. по ред    Вид на превозното средство    Марка на превозното средство    Цена на придобиване /лв./    Година на придобиване    Собственик    Правно основание за придобиване    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно    Идеална част
1    2    3    4    5    6    7    8    9
Нямам нищо за деклариране.
5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната годинаНом. по ред    Вид на превозното средство    Марка на превозното средство    Цена на отчужда ването /лв./    Прехвърлител    Правно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилно    Идеална част
1    2    3    4    5    6    7
Нямам нищо за деклариране.

    Парични суми, вземания и задължения над 5000 лв. в местна или чуждестранна валута

6. Налични парични средстваНом. по ред    Размер на средствата    Вид на валутата    Равностойност в лв.    Собственик    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6
1.    38444    BGN        Георги Иванов Славов    заплата
2.    19700    BGN        Георги Иванов Славов    възст.капитал
3.    7000    BGN        Катя Иванова Славова    продажба на земя
4.    19000    BGN        Катя Иванова Славова    дивидент
7. Банкови влогове /депозити/Ном. по ред    Размер на средствата    Вид на валутата    Равностойност в лв.    Титуляр на влога    В страната    В чужбина    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6    7    8
Нямам нищо за деклариране.
8. Вземания над 5000 леваНом. по ред    Вид на вземането    Размер на вземането    Вид на валутата    Равностойност в лв.    Титуляр на вземането    Правно основание за вземането    От местни лица    От чуждестранни лица
Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6    7    8    9
1.    заем    47000    BGN        Катя Иванова Славова    по д-р за заем    местно юр.лице    
2.                                
3.                                
9. Задължения над 5000 леваНом. по ред    Вид на задължението    Размер на задължението    Вид на валутата    Равностойност в лв.    Титуляр на задължението    Правно основание за задължението    Към банки    Към физически и юридически лица
Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6    7    8    9
1.    заем    60000    BGN        Катя Иванова Славова    договор за заем        физическо лице
2.                                
3.                                

    Ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизацияНом. по ред    Вид на ценните книги    Брой на ценните книги    Поверени на инвест. посредник    Емитент    Цена на придобиването /лв./    Собственик или титуляр на правото    Правно основание за придобиването    Произход на средствата
Ценни книжа    и/или пари    Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Нямам нищо за деклариране.
11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружестваНом. по ред    Вид на имуществото    Размер на дяловото участие    Наименование на дружеството    Седалище    Стойност на дяловото участие    Собственик или титуляр на правото    Правно основание за придобиването    Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6    7    8    9
1.    дялове    100%    Текрис ЕООД    Ямбол    165000    Катя Иванова Славова    покупко-продажба    собствени
2.    дялове    50%    Баланс-консулт ООД    Ямбол    2500    Катя Иванова Славова    покупко-продажба    собствени
3.    дялове    4.4%    Агроинвест Тунджа    Ямбол    12000    Катя Иванова Славова    замяна    собствени
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружестваНом. по ред    Вид на имуществото    Размер на дяловото участие    Наименование на дружеството    Седалище    Цена на отчуждаването /лв./    Прехвърлител    Правно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилно
1    2    3    4    5    6    7    8
Нямам нищо за деклариране.

    Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 леваНом. по ред    Видове доход от    Размер на дохода
На декларатора /лв./    На съпруга/та /лв./
1    2    3    4
Нямам нищо за деклариране.
14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласиеНом. по ред    Вид на обезпечението    Размер на обезпечението    Характер на обезпечението
От декларатора    В полза на декларатора    От съпруг/а или ненавършили пълнолетие деца    В полза на съпруг/а или ненавършили пълн. деца
1    2    3    4    5    6    7
Нямам нищо за деклариране.
15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжносттаНом. по ред    Вид на разхода    Размер на разхода    Вид на валутата    Равностойност в лева    Разходите са направени
В полза на декларатора    За чия сметка е направен разходът    В полза на съпруг/а или ненавършили пълн. деца    За чия сметка е направен разходът
1    2    3    4    5    6    7    8    9
Нямам нищо за деклариране.
Дата: 25.04.2014г.    Подпис:................

Read 3070 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo